Na temelju članka 13. Zakona o udrugama  („Narodne novine“, broj 74/14) i članka 26. Statuta Udruge, Skupština Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Bjelovar, održana dana 19. rujna 2015. godine, donijela je

 

S T A T U T

   UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA BJELOVAR

 

I

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 • Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (u daljnjem tekstu: Udruga HVIDR-aBjelovar je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Naziv i sjedište udruge

Članak 2.

 • Naziv udruge je Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Bjelovar.
 • Skraćeni naziv udruge je Udruga HVIDR-a Bjelovar.

 

Članak 3.

 • Sjedište Udruge HVIDR-a je u Bjelovaru, T.G.Masaryka 8. Odluku o promjeni adrese donosi Predsjedništvo udruge HVIDR-a

 

Područje djelovanja udruge

Članak 4.

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar djeluje na području grada Bjelovara i općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

Članak 5.

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar je pravna osoba upisana u Registar udruga RH pri Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 

Zastupanje udruge 

Članak 6.

 • Udrugu HVIDR-a Bjelovar zastupa predsjednik.
 • Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Pečat, znak, naziv i zastava udruge 

Članak 7.

 • Pečat Udruge HVIDR-a Bjelovar okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
 • Znak Udruge HVIDR-a Bjelovar je znak vojnog invalida - osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.

 

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar koristi skraćeni naziv „hvidra“ u pravnom prometu u suglasnosti sa nositeljem prava intelektualnog vlasništva odnosno HVIDR-om RH temeljem Zakona o žigu.
 • Zastava Udruge HVIDR-a Bjelovar pravokutnog je oblika i plave je boje (2m x 1m). U sredini zastave nalazi se kvadratični znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, tiskan žutom bojom. Iznad znaka u pravilnom rasporedu stoji naziv Udruga HVIDR-a Bjelovar tiskan žutom bojom.

II

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava.
 • Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika Domovinskog rata, ljudskih prava i socijalne djelatnosti. 

Članak 9.

 • Djelatnosti Udruge HVIDR-a Bjelovar su:
 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • planiranje rada Udruge, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
 • informiranje javnosti o radu Udruge
 • udruživanje u članstvo u sustavu HVIDR-a RH (HVIDR-u Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-u RH)
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima

Udruživanje i odnosi prema drugim udrugama

Članak 10.

 • Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Bjelovar, na temelju Odluke Skupštine, dragovoljno se udružuje u Zajednicu udruga i članova HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije), kao i krovnu udrugu Zajednicu županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH).
 • Udruživanjem u članstvo HVIDR-a RH, Udruga HVIDR-a Bjelovar prihvaća odredbe općih akata temeljem teritorijalnog i hijerarhijskog ustroja HVIDR-a RH.
 • Udruga HVIDR-a Bjelovar može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

Javnost rada

Članak 11.

 • Rad Udruge HVIDR-a Bjelovar je javan.
 • Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, objavom na web stranici Udruge, putem medija ili na neki drugi prikladan način.
 • Javnost se može isključiti sa sjednice pojedinog tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar odlukom tog tijela.

 

III

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

 • Članom Udruge HVIDR-a Bjelovar može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji posjeduje II-stupanjsko rješenje o status HRVI sa pripadajućin nalazom i mišljenjem te pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH i nije pravomoćno osuđen za teža kaznena djela.
 • Član Udruge HVIDR-a Bjelovar(osobe navedene u stavku) ima prebivalište na području djelovanja udruge, a svojim učlanjenjem:
 • prihvaća načela, program i Statut udruge
 • izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a.
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar na temelju Statuta udruge i Pravilnika koji donosi HVIDR-a RH.

Učlanjenje

Članak 13.

 • Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a Bjelovar podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.
 • Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prigovoru.
 • Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema odluke može uložiti prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora biti obrazložena.
 • Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3) ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-a RH.
 • O reviziji zahtjeva za članstvo radi neispunjavanja uvjeta iz članka 12. ovog Statuta i članka 14. stavka 4. i 5. Statuta HVIDR-a RH, odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH, na temelju mišljenja Predsjedništva HVIDR-a RH.

Članak 14.

 • Ukoliko član promijeni prebivalište, dužan je u svojoj udruzi zatražiti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu udrugu HVIDR-a, prema mjestu novog prebivališta.
 • Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava, obveze i odgovornosti člana udruge

Članak 15.

 • Član Udruge HVIDR-a Bjelovar ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te može podnositi prigovore na rad predsjednika i članova tijela Sudu časti Udruge HVIDR-a Bjelovar.
 • Član udruge ima pravo od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
 • Član udruge ima pravo birati članove tijela udruge.
 • Član udruge ima pravo biti biran u tijela udruge.

Članak 16.

 • Član Udruge HVIDR-a Bjelovar ima obveze:
 • ostvarivati ciljeve udruge
 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge HVIDR-a Bjelovar, HVIDR-a

      Bjelovarsko-bilogorske  županije i  HVIDR-a RH

 • provoditi odluke tijela udruge
 • čuvati interese i ugled udruge
 • izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
 • poštivati moralni kodeks ponašanja u udruzi
 • redovito plaćati članarinu.

Obveze članova u tijelima udruge

Članak 17.

 • Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi udruge.
 • Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

Stegovna odgovornost i rješavanje sporova članova udruge

Članak 18.

 • Član Udruge HVIDR-a Bjelovar stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, te općih akata HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH.
 • Rješavanje sporova u prvom stupnju u nadležnosti je Suda časti Udruge HVIDR-a Bjelovar.

Prestanak i suspenzija članstva u udruzi i udruženim članicama

Članak 19.

 • Članstvo u Udruzi HVIDR-a Bjelovar prestaje:
 • smrću člana
 • istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
 • isključenjem
 • gubitkom statusa HRVI, odnosno, drugih uvjeta propisanih člankom 12. ovog Statuta
 • neplaćanjem članarine duže od 1 godine
 • Član Udruge HVIDR-a Bjelovar ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.
 • Član udruge može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze. Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruge HVIDR-a Bjelovar. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije. U određenim slučajevima predviđenim Statutom HVIDR-a RH i Poslovnikom o radu Suda časti HVIDR-a RH odluku u isključenju u prvom stupnju može donijeti Sud časti HVIDR-a RH.
 • U slučajevima prestanka članstva istupanjem, isključenjem, gubitkom statusa i neplaćanjem članarine duže od 1 godine, član je dužan vratiti člansku iskaznicu matičnoj udruzi, koju poništava HVIDR-a RH, te donosi odluku o brisanju istog člana iz evidencije članstva.
 • Ukoliko Skupština udruge donese odluku o istupanju iz članstva zajednice i HVIDR-e RH, ispunjen je nužan i dovoljan uvjet za prestanak članstva. U tom slučaju Predsjedništvo udruge podnosi zahtjev za prestanak članstva Predsjedništvu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije koji potvrđuje Glavni odbor HVIDR-a RH, te donosi odluku o brisanju iste članice iz evidencije članstva HVIDR-a RH.
 • U slučaju dobrovoljnog istupanja iz članstva HVIDR-e, udruga je obvezna prestati sa daljnjim korištenjem naziva i znaka „hvidra“ u pravnom prometu, te izvršiti promjenu podataka u Registru udruga RH, na osnovu zahtjeva HVIDR-e RH kao nositelja prava intelektualnog vlasništva žiga „hvidra“ temeljem odredaba Zakona o žigu i Statuta HVIDR-a RH.
 • Sud časti HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije može donijeti odluku o privremenoj suspenziji prava na članstvo Udruge HVIDR-a Bjelovar ili odluku o isključenju udruge u stegovnom postupku. U slučaju isključenja iz članstva, primjenjuju se iste odredbe koje su navedene u stavku 5. ovog članka vezano za obvezu prestanka korištenja naziva i znaka „hvidra“ u pravnom prometu.

IV

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-a BJELOVAR    

 Opće odredbe

Članak 20.

 • Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Bjelovar je sustav kojeg čine ustrojstveni oblici udruge u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a Bjelovar i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.
 • Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Bjelovar je:
 • ogranak udruge  
 • Ogranak se formira spram opravdane potrebe na području djelovanja Udruge HVIDR-a Bjelovar odlukom Predsjedništva udruge, a uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

Ogranak Udruge HVIDR-a Bjelovar    

Članak 21.

 • Tijela ogranka su:
 • zbor (svi članovi ogranka Udruge HVIDR-a Bjelovar)
 • izvršni odbor (sastoji se od 3-5 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

 

Zadaće i ovlasti tijela ogranka Udruge HVIDR-a Bjelovar   

Članak 22.

 • Zadaće zbora su:

- donosi Pravilnik o radu izvršnog odbora

- razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora

- bira članove izvršnog odbora s mandatom 4. godine

- bira predsjednika i tajnika ogranka

- bira kandidate za tijela udruge

- raspravlja o bitnim pitanjima i donosi odluke s tim u svezi

 • Sjednice zbora održavaju se 1. godišnje. Na sjednicu zbora pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranka, a sjednici nazočni čine kvorum. Zbor odluke donosi većinom glasova sjednici nazočnih članova.

 

Članak 23.

 • Zadaće izvršnog odbora su:

- provodi odluke zbora

- provodi odluke Skupštine i Predsjedništva udruge

- rukovodi radom ogranka

- donosi plan aktivnosti

- o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo udruge

- predlaže kandidate za tijela udruge.

 • Sjednice izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu 1. mjesečno. Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 1/2 članova izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova sjednici nazočnih članova izvršnog odbora.

 

TIJELA UDRUGE HVIDR-a BJELOVAR   

Članak 24.

 • Tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar su:
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Skupština Udruge HVIDR-a Bjelovar   

Članak 25.

 • Skupštinu Udruge HVIDR-a Bjelovar čine svi članovi udruge.

Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Bjelovar   

 Članak 26.

 • Skupština Udruge HVIDR-a Bjelovar :
 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika udruge
 • bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora udruge
 • bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti udruge
 • bira i razrješava delegate u Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i bira kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • donosi odluke o opozivu i razrješenju članova tijela udruge
 • odlučuje o udruživanju i istupanju iz članstva HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-e RH
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge i godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi plan rada i financijski plan udruge za slijedeću kalendarsku godinu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluke o statusnim promjenama
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
 • Skupština Udruge HVIDR-a Bjelovar radi prema Poslovniku kojeg sama donosi.

 

Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Bjelovar   

Članak 27.

 • Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Bjelovar mogu biti redovne i izvanredne.
 • Na sjednicu Skupštine pozivaju se svi članovi udruge na način određen odlukom Predsjedništva udruge.
 • Sjednici Skupštine nazočni članovi udruge čine kvorum.
 • Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.

 • Redovne sjednice Skupštine mogu biti izvještajne i izborne. Redovne izvještajne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik 1 godišnje. Redovne izborne sjednice skupštine udruge saziva predsjednik poštujući odredbu o trajanju mandata članova tijela udruge.
 • Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu ili na temelju:
 • odluke Predsjedništva
 • pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Bjelovar    
 • odluke Nadzornog odbora ili Suda časti udruge
 • odluke Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH

predsjednik udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik udruge na sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

 • U slučaju isteka mandata članova tijela Udruge, Izvanrednu izbornu skupštinu saziva 1/3 članova upisanih u popis članova ili zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH.

 Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar

 Članak 29.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar čine predsjednik, dopredsjednik i najmanje tri člana Predsjedništva udruge.
 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar u svojstvu mandatara predlaže sastav Predsjedništva. Članove Predsjedništva na prijedlog predsjednika Udruge HVIDR-a Bjelovar imenuje Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Bjelovar.
 • Ukoliko Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Bjelovar odbije sastav Predsjedništva, predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar obvezan je u roku od 15 dana sačiniti novi prijedlog sastava Predsjedništva, uvažavajući pri tom primjedbe Nadzornog odbora.

 

Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 30.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar:
 • donosi poslovnik o svom radu
 • utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta udruge
 • između dvije sjednice Skupštine upravlja radom udruge
 • može ovlastiti drugu osobu za zastupanje HVIDR-e Bjelovar do izbora novog predsjednika na Skupštini udruge
 • donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge
 • provodi odluke Skupštine udruge
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
 • donosi plan aktivnosti udruge
 • upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
 • imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
 • predlaže kandidate i kandidacijske liste
 • donosi odluku o promjeni adrese udruge
 • odlučuje o suradnji sa drugim srodnim udrugama u realizaciji ciljeva statuta
 • o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge Sudu časti Udruge HVIDR-a Bjelovar.

Sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 31.

 • Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Bjelovar saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje 1 put u dva mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće. Na sjednicu Predsjedništva obvezno se pozivaju predsjednici tijela udrugekoji istoj nazoče bez prava glasovanja.
 • Sjednica Predsjedništva udruge je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 1/2. članova Predsjedništva udruge.
 • Predsjedništvo udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

 

Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 32.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar zastupa udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela udruge.
 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar mandatar je Predsjedništva Udruge HVIDR-a Bjelovar, te predlaže Nadzornom odboru Udruge na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora sastav Predsjedništva.
 • Ukoliko se član Predsjedništva ne ponaša sukladno odredbama Statuta ili odlukama tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar, predsjednik Udruge obvezno predlaže Nadzornom odboru razrješenje navedenog člana i daje prijedlog za imenovanje novog člana Predsjedništva.
 • Predsjednik je po položaju član Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 33.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar:
 • predlaže sastav Predsjedništva Udruge HVIDR-a Bjelovar
 • brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva udruge
 • saziva i vodi sjednice Skupštine udruge
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge
 • odgovara za zakonitost rada udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva udruge
 • priprema plan aktivnosti udruge
 • brine o korištenju imovine udruge
 • rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u udruzi
 • podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Skupštini udruge, te odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva udruge, te brine o upoznavanju javnosti sa radom udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 34.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar može:
 • svojom odlukom ovlastiti dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja određene sjednice.
 • može tražiti preispitivanje odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zakona, te zatražiti očitovanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi "sporne" odluke je konačna.

 

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 35.

 • Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Bjelovar je Nadzorni odbor.
 • Nadzorni odbor ima 5 članova: predsjednika Nadzornog odbora i 4 člana.
 • U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela udruge HVIDR-a iste razine.

 

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Bjelovar

 Članak 36.

 • Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Bjelovar:
 • donosi poslovnik o svom radu
 • nadzire rad svih tijela udruge najmanje jednom tromjesečno
 • nadzire rad izvršnih odbora u ograncima najmanje jedanput u dvije godine
 • nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
 • potvrđuje sastav Predsjedništva Udruge HVIDR-a Bjelovar kojeg predlaže Predsjednik Udruge
 • podnosi redovita izvješća Skupštini udruge
 • podnosi redovita izvješća Nadzornom odboru HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge pred Sudom časti HVIDR-a  

Članak 37.

 • Nadzorni odbor može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nadzor rada ogranka udruge.

Sjednice Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 38.

 • Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu svaka tri mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće.
 • U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Nadzornog odbora može ovlastiti člana Nadzornog odbora za vođenje iste sjednice.
 • U slučaju ostavke, bolesti, smrti ili isključenja iz članstva, predsjednika Nadzornog odbora na položaju predsjednika mijenja član kojeg ovlasti Nadzorni odbor do izbora novog predsjednika Nadzornog odbora
 • Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

Sud časti Udruge HVIDR-a Bjelovar

Članak 39.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Bjelovar je tijelo koje odlučuje o povredama odredaba ovog Statuta, kao i općih akata, odnosno rješavanju sporova, te donosi odluke s tim u svezi.
 • Pod povredom odredaba općih akata podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članova udruge, navedenih u općim aktima.

Članak 40.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Bjelovar ima 5 članova i to: predsjednika Suda časti i 4 člana.
 • U Sud časti ne mogu biti birani članovi tijela udruge iste razine.

Zadaće i ovlasti Suda časti Udruge HVIDR-a Bjelovar   

Članak 41.

 • Sud časti donosi Poslovnik o svom radu.
 • Sud časti postupa po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka i prigovorima članova koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi.
 • Sud časti odlučuje o mjeri privremene suspenzije članova Udruge, u stegovnom postupku spram povrede prava i obveza.
 • Sud časti Udruge u suđenju je neovisan.
 • Protiv odluka Suda časti Udruge dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
 • O svom radu Sud časti Udruge redovito izvješćuje Skupštinu Udruge i Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sjednice Suda časti Udruge HVIDR-a Bjelovar    

Članak 42.

 • Sjednice Suda časti saziva i vodi predsjednik Suda časti.
 • U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Suda časti može ovlastiti člana Suda časti za vođenje iste sjednice.
 • U slučaju ostavke, bolesti, smrti ili isključenja iz članstva, predsjednika Suda časti na položaju predsjednika Suda časti mijenja član kojeg ovlasti Sud časti do izbora novog predsjednika Suda časti
 • Sud časti Udruge HVIDR-a Bjelovar sudi u vijeću, a odluku donosi većinom glasova svih članova Suda časti.

Stegovne mjere

Članak 43.

 • Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti može izreći stegovnu mjeru.
 • Stegovne mjere su:
 • opomena
 • ukor
 • oduzimanje dužnosti
 • suspenzija članskih prava
 • isključenje iz članstva člana Udruge HVIDR-a.

Članak 44.

 • Opomena i ukor se izriču članu za lakše povrede članskih obaveza.
 • Oduzimanje dužnosti izriče se članu za opetovano činjenje lakših povreda kao i za povrede stegovne odgovornosti
 • Suspenzija članskih prava izriče se članu za opetovano činjenje težih povreda stegovne odgovornosti Uz ovu mjeru stegovne odgovornostiutvrđuje se i oduzimanje dužnosti. Suspenzija se može izreći najviše na dvije godine.
 • Isključenje iz članstva izriče se članu za činjenje teških povreda stegovne odgovornosti, kao i za opetovano činjenje težih povreda. Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava.
 • Kada Sud časti udruge donese odluku o pokretanju stegovnog postupka radi teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata Udruge HVIDR-a Bjelovar dotičnom članu miruju članska prava.

Teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata

Članak 45.

 • Teža, odnosno teška povreda odredbi općih akata je svako postupanje člana:
 • koje je izazvalo teže, odnosno teške posljedice po ugled i interes "HVIDR-a"
 • koje je izazvalo veću ili veliku materijalnu štetu
 • koje bitno krši Statut Udruge HVIDR-a Bjelovar   
 • kada djeluje u suprotnosti s programom "HVIDR-a", ili se ponaša suprotno načelima i ustroju "HVIDR-a"
 • koje grubo krši etički kodeks ponašanja članova "HVIDR-a".
 • Prosudba o tome da li se radi o težoj ili teškoj povredi odredbi općih akata sastavni je dio odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

Postupak pred Sudom časti Udruge HVIDR-a Bjelovar

 Članak 46.

 • Tijelo Udruge HVIDR-a Bjelovar koje je pokrenulo stegovni postupak i član "HVIDR-a" protiv kojeg je postupak pokrenut i obrnuto, imaju položaj stranaka u postupku.
 • Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za stegovni postupak. Sud časti nije vezan prijedlogom stegovne mjere po zahtjevu podnositelja.
 • Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.
 • Protiv odluke Suda časti Udruge HVIDR-a Bjelovar dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije.

VI

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora članova tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar

 Članak 47.

 • Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Bjelovar obavljaju se javnim ili tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
 • Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština Udruge.
 • Predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Bjelovar bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština udruge.
 • Predsjednika i članove Suda časti bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština udruge.
 • O načinu glasovanja za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Bjelovar odlučuje Skupština.
 • Delegate za Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije bira javnim glasovanjem Skupština Udruge HVIDR-a Bjelovar.
 • Izabrani su oni članovi tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar koji su dobili najviše glasova nazočnih članova skupštine Udruge HVIDR-a Bjelovar.

 Članak 48.

 • Izborom ili imenovanjem člana udruge na predsjedničku funkciju u bilo kojem tijelu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije  ili bilo kojem tijelu HVIDR-a RH, izabranom članu prestaje mandat predsjednika u bilo kojem tijelu Udruge HVIDR-a Bjelovar.

 

Trajanje mandata, opoziv i kooptiranje članova tijela udruge

Članak 49.

 • Tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i mandat članova tih tijela.
 • U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ili imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je izabran ili imenovan.
 • Prestankom mandata tijela udruge prestaje i mandat njegovih članova.
 • Mandat članova tijela udruge može prestati i prije isteka mandata na temelju opoziva i razrješenja Odlukom Skupštine u slučaju neprihvaćanja izvješća tijela od strane članova Skupštine. U takvim slučajevima članovi tijela udruge kojima nije prihvaćeno izvješće daju svoje mandate na raspolaganje o čemu odlučuje Skupština. Ukoliko Skupština donese odluku o prestanku mandata i razrješenju tijela udruge, tada se pristupa izboru novih članova istog tijela udruge.
 • Mandat predsjednicima tijela može prestati i na temelju ostavke, u slučaju bolesti i smrti predsjednika tijela udruge, kao i u slučajevima isključenja iz članstva odlukom Suda časti u stegovnom postupku. U navedenim slučajevima matično tijelo imenuje v.d. predsjednika do izbora novog predsjednika tijela na Skupštini udruge. Ukoliko se pojave problemi u radu radi smanjenog broja članova tijela, može se odlukom istog tijela kooptirati kandidat po redoslijedu osvojenih glasova na listi za izbor istog tijela na zadnjoj izbornoj Skupštini udruge. 

VII

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 50.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.
 • Predsjednikom ili dopredsjednikom Udruge HVIDR-a Bjelovar, predsjednikom Nadzornog odbora i predsjednikom Suda časti Udruge HVIDR-a Bjelovar ne može postati član Udruge koji nije ranjen na ili oko crte bojišnice od metka, mine ili granate.Dopušta se kombinacija ranjavanja i oboljenja.
 • Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije propisuje mjerila i kriterije za izbor delegata u Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije prema ključu koji je određen Statutom HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, te propisuje mjerila i kriterije za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar sastavlja kandidacijsku listu za delegate u Skupštini HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i kandidacijsku listu kandidata za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije na način propisan mjerilima iz prethodnog stavka ovog članka.

VIII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

 Članak 51.

 • Imovinu Udruge HVIDR-a Bjelovar čine:
 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koje udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi odnosno djelatnosti utvrđenih statutom, financiranjem programa i projekata udruga iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.
 • Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti utvrđenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Financijsko poslovanje udruge HVIDR-a Bjelovar

 Članak 52.

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar neprofitna je pravna osoba.
 • Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

 IX

PRESTANAK UDRUGE, IMENOVANJE LIKVIDATORA, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

 Članak 53.

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar može prestati s radom odlukom Skupštine udruge koja mora biti donesena 3/4. (tročetvrtinskom) većinom glasova evidentiranih članova udruge ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 Članak 54.

 • Prestankom Udruge HVIDR-a Bjelovar njezina imovina pripada  HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

 Članak 55.

(1)   Likvidatora Udruge HVIDR-a Bjelovar  imenuje i opoziva Predsjedništvo udruge.  

 • Likvidator može, ali i ne mora biti član Udruge.
 • Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga RH kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 X

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a BJELOVAR   

 Članak 56.

 • Članovima Udruge HVIDR-a Bjelovar za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
 • Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
 • Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar.
 • Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

 XI

POČASNI ČLANOVI

Članak 57.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Bjelovar donosi odluku o počasnim članovima Udruge HVIDR-a Bjelovar.
 • Počasni članovi ne mogu biti birani u tijela Udruge HVIDR-a Bjelovar.

 XII

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a BJELOVAR  

 Članak 58.

 • Udruga HVIDR-a Bjelovar dužna je voditi evidenciju (popis) članova udruge.
 • Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi prebivališta, datumu pristupanja udruzi, kategoriji i postotku tjelesnog oštećenja i datumu prestanka članstva. Za vođenje i ažuriranje popisa članova zadužuje se Predsjednik udruge.
 • Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
 • Izgled i sadržaj članske iskaznice hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata RH, članova u sustavu HVIDR-a RH, propisuje svojom odlukom Glavni odbor HVIDR-a RH temeljem Statuta HVIDR-a RH.

 XIII

Članak 59.

 • Radi provođenja članka 10. ovog Statuta, na temelju Odluke o udruživanju, Udruga HVIDR-a Bjelovar donosi ovaj Statut kojim se usklađuje sa odredbama Statuta HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i Statuta HVIDR-a RH.

 XIV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 60.

 • Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova na sjednici Skupštine  udruge nakon provedene rasprave.

 Članak 61.

 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge HVIDR-a Bjelovar.
 • Tumačenje Poslovnika o svom radu daju tijela određena Statutom udruge.

 Članak 62.

 

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.
 • Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge HVIDR-a Bjelovar od  12.2008.godine.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Bjelovar:

 

M.P.       _______________________

Željko  Dragašević

 

 

U Bjelovaru, dana 19.09.2015.

OSNOVNI PODACI

Adresa : T.G. Masaryka 8 , 43000 Bjelovar

Telefon/ fax : 043 243 295

E mail : hvidra@hvidra-bjelovar.hr

OIB : 86629927364

KORISNI LINKOVI

   

Udruga je financirana sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja

Županije Bjelovarsko - bilogorske i Grada Bjelovara te osobnim sredstvima, članarinama

© 2018 hvidra-bjelovar.hr / HVIDR-a Bjelovar